Hanna Lovisa Johansson ”Oskarshamnsflickan”

 

Föregående lefnadsöden m. m.

Född d. 20/10 1860 i Misterhults församling i Kalmar län. Föräldrarna arbetsfolk hafva dött i hennes barndom. Kom hit våren 1880, tjänat på krogen i gården nr 6 vid St. Erikstorg.

1881 hösten observerad att löpa ute och derför ålagd att undegå besigtning.

 

Remitterad till Kurhuset

 

1883 d 13/6 Schanker 

utskrifven frisk d 26/6 (Mesterton)

1884 d 21/11     

utskrifven frisk  1885 12/1

1885 juni Rest från staden till hemorten

1885 sept d 3 återkommen

1886 d 25/8 Död.

 

 

Cecilia Svensson-Holm ”Sissan”

 

Föregående lefnadsöden m. m.

 Född d 20/ 4 59 I Hallaryds socken af Kronobergs län Föräldrarna arbetsfolk lefva Fadern kringresande (?) Kom hit hösten 1881. Ålagd besigtning sedan den 14 februari 1882.

1887 d 25/4 ådömd tre månad. Tvångsarbete

1887 d 23/7 Ådömd sex månaders tvångsarbete

1889 dec Har under detta år befriats och är ännu fri fr. besigt enär hon dels försörjer sig med ärligt arbete, dels umgås ”naturligen” blott med sin s. k. fästman, en slagteriarbetare, tillsammans med hvilken hon bor No 32 Norrtullsgatan, och dels är mycket sjuklig; faller i konvulsioner, får blodstörtning och vurmar på sjelfmord m. m. då hon behandlas strängt.

1890 jan 16 oförändradt

1894 31/12 warnad. Befriad från besigtning t. v.

 

 

Maria Pettersson

 

Föregående lefnadsöden m.m.

Född i Bälinge socken Uppsala län den 17 februari 1859. Gift m arbetskarlen Gustaf Petterson 1883. Bostad Repslagaregatan 13. Ålagd läkarbesigtning den 31 mars 1886. Enl. egen uppgift straffad för stöld omkr år 1878. Bor dec 1889 no 8 Johannelund.

21/9 1888 Warnad af Kettner för utelöpande nattetid.

1889 dec Besiktigas numera 1 g. i veckan. Warnad för upprepade vistelser nattetid utom hemmet hos andra prostit., hvilket föranlett oväsen.

1892 27/1 Sedan sista ant. Varnad för lösdrifveri de 26/4 1890; åtskilliga varningar dessutom för osedlighet och försummelser.

1894 31/12 Dömd för olaga ölförsäljning 2:dra resan. Warnad för lösdrifveri samt warnad för oordentligt lefverne.

 

Anna Josefina Carlsson

 

Föregående lefnadsöden m.m.

Född den 23 aoril 1853 i Mönsterås församling, Kalmar län, der föräldrarna voro bondfolk. Flyttat vid 8 års ålder med föräldrarna till Stockholm, der dessa sedermera aflidit. Innehaft pigtjenster först i Stockholm och sdermera i landsorten tills år 1875, då hon blef gift med arbetskarlen Carl Fredrik Carlsson. Sammanlefvat med mannen i 8 år och derunder haft 3 barn. Skiljd från mannen till säng och säte. Ålagd besigtning den 15/2 88. Bostad: Norrtullsgatan No 11.

 

1888 dec. Undergår besigtning en gång i veckan.

89 okt Sjuklig, vårdad å kir. Avd.

1890 jan 15 Har af läkare förbjudits idka skörlefnad, hvid äfventyr af lifsfara genom förblödning. Har ej heller, sedan hon på sommaren 1889 utkom från sjukhuset, veterligen bedrifvit ”yrket”.

 

 

Johanna Matilda Stafbom

 

Föregående lefnadsöden m.m.

Född vid Lilla Ultuna i Danmark socken den 1 januari 1867. Föräldrarna statfolk. Haft tjänst här i staden öfver 4 år till januari 1886 senast hos fru Lundgren St Johannisgatan nr 10. Bostad Waksalagatan 34. Ålagd läkarbesiktning den 12 juni 1886. Bor nu (dec 89) No 11 repslagaregatan, tills m jernarbetare C A Tolf, som sagt sig ämna äkta henne.

 

Remitterad till Kurhuset  86 d 12/6 – 86 22/6

15/12-87 – 10/2

 31/3-1/4 88

3/8-29/8  88

 6/9 – 5/1288

 

 Warnad af Kettner för utelöpande nattetid

(etc)

Från d 17/5- 2/8 88 vistats hos sin far i Danmarks fm.

1889 dec varit de senaste månaderna befriad från besigntning, enär hon veterligen blott lefver i konkubinat med Jernarbet. Tolf.

Har d 13 dec 89 besiktigats tillfälligtvis, för säkerhets skull. Står dessutom ännu under tillsyn.

1890 16/1 Oförändradt.

1892 29/1 Gift juni 1890, har hon sen dess varit befriad.

Dog genom olyckshändelse den 17/12 1891.

 

 

Anna Mathilda Stafbom

 

Föregående lefnadsöden m.m.

Född i Uppsala den 7 juli 1865. Föräldrarna arbetsfolk, modern död 1865. Har en son Birger, född den 19 januari 1885. Bostad Waksalagatan 34.

Ålagd läkarbesigtning den 12 juni 1886.

1888 Bostad Norrtullsgatan 17.

1889 den 23 aug No 15 Öfre Slottsgatan.

 

 

1888 7/11 Warnad för att hafva åkt å offentliga platser i staden och derigenom ådragit sig uppmärks. Besigtigas en gång i veckan.

1889. dec Besigt. Fortf. Warnad d 12.12.89 för oväsen med grannar.

1890 jan 16 sedan anmält sig numera ha upphört med offentlig skörlefnad och tagits i ”beskydd” af en icke namngifven person, har hon på begäran t.v. medgifvits besigtn. Hvar 14 dag.

1892 27/1. Har en längre tid varit fri från besigtning af orsak att hon flera ggr skolat ”gifta sig” som dock ej blifvit af. Rycker närsomhelst ånyo in i lederna. Bor no 17 Ringgatan.

 

1894 3/12 Afflyttat till Stockholm.

 

 

Anna Regina Wenngren

 

Föregående lefnadsöden m.m.

 Född vid Kipplingeberg i Bälinge socken, der föräldrarna, skomakarfolk, fortfarande bo. Kom hit till staden 1882 och har innehaft flera pigtjenster, deribland hos Professor Angberg.

Bor Repslagargatan no 19. Har tre barn. Ålagd läkarebesigtning den 21 juli 1886.

[Kurhuset fem gånger]

86 d 13/10 Lemnat staden

1888 febr 11 Warnad af Kettner för utelöpande nattetid. [fem gånger]

Bostad Johannilund 9

1889 dec 12 Fortfarande qvar å Kurhuset

1890 jan 16 Qvar å kurhuset

1892 jan 29 Besigt fortf 1 g i veckan, samma bostad

1893 10/4 Bostad Ö Ågatan 3

 

Under 1892 flera gånger försummat besigtning. En gång warnad för antastande af ett fruntimmer å gatan.

1894 31/12 Bostad Johannelund no 8 Ådömd och aftjenat tvångsarbete.

 

 

Matilda Jansson

 

Föregående lefnadsöden m.m.

Under 1892 flera gånger försummat besigtning. En gång warnad för antastande af ett fruntimmer å gatan.

Född 13/6 65 i Knutby socken, Sthlms län. Föräldrar kolaren  Karl Nordström och h.h. Lovisa Matilda Norström i Wellnora. Haft pigtjenster. Gift våren 1884 med dåv. Drängen Johan Leander Hagberg Jansson; kommo till Uppsala omkr år 1889. Mannen häktad d. 12/1 91 för stöld, hvarefter hon begynte lefva osedligt och derför blef d 5/9 91 prostituerad. Har 4 barn. Besigt 1 g i veckan.

1892 jan. 9 Efter att ha födt barn ånyo å barnbördshuset, inskrifven å kurhset, den 25 qvar. Bor annars no 38 Sysslomansgatan.

I början af 1892 utkommen från kurhuset. Samma år trenne gånger remitterad, två kurer.

Åtskilliga gånger försummat besigtning. Flera gånger intagen för fylleri och motstånd, äfven för  (?) oljud m.m. hvarför hon äfven warnats muntligen.

D 23/9, sedan hon blifvit ånyo …. Warnades hon enl. lösdrifverilagen.

1894 31/12 Warnad muntligen samt begifvit sig till Frälsningsarméns skyddshem.

 

 

Kristina Nyström

 

Föregående lefnadsöden m.m.

Född d 13/5 64 i Järlåsa sn, Upp.s län. Fadren skräddare, lefver och bor jämte sin ustru i Järlåsa. Vistades hemma till 22 års ålder. Derefter ömsom hemma och i staden utan bestämd anställning. Förförd redan vid 16 års ålder af en student, som var och skulle förblifva hennes ´"fästman”, men sedermera reste till Amerika. Denna skulle hemta dit henne senare, men blef ej af. I väntan härpå kom hon att gå sysslolös och drifva i staden, hängaf sig åt skörlefnad och blef prostit. Hösten 1888, men förekom ej sedan förrän våren 1889, då hon återkom och ålades besigtning 1 g. i veckan.

1889. dec 12 Ny bostad No 34 Jernbrogatan.

1892 jan 27 no 12 Repslagargatan.

 

1892 Några anmärkningar för otillbörligt uppträdande.

 

1893 Bostad Repslagaregatan 7

Under 1892 flera gånger försummat besigtning.

1894 31/12 Warnad muntligt för utelöpande.

 

 

Ebba Hildegard Åhman

 

Föregående lefnadsöden m.m.

 Född 1 mars 1850 i Såttunga församling på Åland, der fadern var komminister. Föräldrarna döda. Kommit till Stockholm 1872, der hon sedan innehaft pigtjenster. Kommit till Uppsla 1875, efter hwilket hon tjenat dels i staden och dels å landet deromkring. Gift 1880 i Upsala med arb. Carl August Åhman, venligen kallad ”Calle Åhman” – från hvilken hon skiljt sig 1883. Sedan dess tidtals haft tjenst. Ålagd besigtning den 3/8 1888.

 

1888 Warnad af t f poliskom. Peterson.

8/8 Varnad af Kettner för utelöpande nattetid.

1890 15/1 Har sedan våren 1889 varit från staden utan att man känner hvarthän hon begifvit sig.

 

 

Augusta Wilhelmina Åkerlund

 

Född d. 5/9  68 i Kernbo sn, Södermanlands län. Föräldrarna arbetsfolk, döda. Tjenat ss piga sedan 15 års ålder i hemorten, Stckholm, Södertelge och Upsala. Skrivfen i Upsala sedan hösten 1886. Kom på kurhuset midsommaren 1889; då ur sin sista tjenst. Utkommen från kurhuset, hängaf hon sig åt skörlefnad, hvarför hon måste uppföras såsom prostituerad d. 29 aug. 1889, då hon ålades besigtn. 1 gång i veckan. Bodde då i gården No 11 Repslagaregatan.

 

1889 1/11 Rem. Till kurhuset.

5/12 Förflyttad till kirurgiska afdelningen, der hon sedermera vårdats.

1890 16/1 Oförändradt.

17/1 Död.