Dagens Nyheter 21 april 2007 under rubriken
"Kulturens kontinentalplattor knakar"


Sommaren 1988 besökte jag och författaren Steve Sem-Sandberg Kina. Det blev fjorton dagar av samtal med författare och intellektuella som befann sig på tröskeln till ett uppbrott. Kanske, sade man sig, såg man inte bara slutet på en diktatur, utan även på ett konfucianskt tänkande som ordnat människor i hierarkier. Redan då var Peking en ständig byggarbetsplats med en himmel förmörkad av lyftkranar.

Det fanns en oro att Kina öppnade sig snabbt mot "väst", mot den globala ekonomin, att det gick för fort. Men en del fann styrka i att tänka på grottorna i närheten av Dunhuang.

Flera vi talade med återkom till dem. Grottorna ligger vid Sidenvägen och kallas "de tusen buddhornas grotta". Och här möttes verkligen olika stilar, konstnärer som kommit västerifrån hade lämnat sina spår i olika skulpturer och väggmålningar, som var mellanformer mellan "östlig" och "västlig" konst. Det var också här man hittat tidiga kristna skrifter på kinesiska från sjuhundratalet. Alltså, sade man sig, hade kulturmöten ägt rum förut och samhället hade hämtat styrka ur detta. Just det historiska belägget verkade lugna en del.

En av de poeter vi talade med i Peking var den unge modernisten Yang Lian, som kritiserats av regimen för att skriva "religiöst". Han talade lika gärna om tibetansk dödsmystik som om T S Eliots lyrik, och menade att de hörde ihop. Det var omtumlande att höra honom referera till dikter jag kände väl och få dem att öppna sig mot traditioner jag bara inte hade tillgång till. Utanför höghusets fönster kvittrade kanariefåglar i hundratals bambuburar.

Ett knappt år senare följde jag massakern på Himmelska fridens torg i tv. Och videoklippet där den "frihetsgudinna" studenterna byggt välts och försvinner skulle återkomma gång på gång på skärmarna. Också det ett kulturmöte, men en symbol som vände sig till folk i väst - som de skulle känna igen som en symbol för en universell idé om frihet.

Minnen från Kina för snart tjugo år sedan stiger upp i huvudet då jag läser den otroligt ambitiösa antologin "Cultures and Globalization series 1: Conflicts and Tensions". Här samlas ett trettiotal samhällsforskare från hela världen för att försöka komma till rätta med kulturens plats i det flerskiktade förlopp vi kallar "globalisering". Och den idé som långsamt utkristalliseras ur tjugotalet essäer och berg av statistik är en jag känner igen från de kinesiska författarnas funderingar.

"Kulturen" definierar man som de system vi använder för att skapa mening och där olika sorters konst är central. Kulturen är också den växlingsstation där olika strömningar, traditioner och erfarenheter går att foga samman. Det är ingen ny tanke, men den är kraftfullt formulerad.

Redaktörer är tyske Helmut Anheier och indiske Yudhishthir Raj Isar, bägge professorer i sociologi. Bägge har forskat kring det civila samhället och dess reaktioner på den nya globala ekonomin, och bägge var tidigare inblandade i projektet "World Cultures Yearbook", som den nya bokserien växer ur. En ny volym skall ges ut varje år, och del ett fokuserar på konflikter och "kulturkrig".

Som Anheier och Isar uttrycker saken i sitt förord: "Det saknas forskning och analyser av vad globaliseringen betyder för kulturen och vad kulturen betyder för globaliseringen, både på ett nationellt och på ett internationellt plan. Och en anledning till att denna brist uppstått är att 'kultur' är ett begrepp som ännu kopplas till nationalstaten."

Kulturens kommersiella institutioner ägs av ett allt mindre antal storföretag med säte i väst, som Bertelsmann, News corporation och Time Warner. Men "kulturen" i vid mening har på gott och ont också den lämnat nationalstaten bakom sig. Annars skulle inte svenska landsortsmän med låga inkomster klistra upp amerikanska sydstatsflaggor i bakrutan på sina bilar. Man gör det för att man identifierar sig i ett "kulturkrig" med ekonomisk grund som rasar i USA, där de som ser sig som en "folklig", lantlig och eftersatt grupp (inte sällan med rasistiska förtecken) står mot en köpstark "urban elit". Så sätter man in sin egen roll i ett globalt sammanhang - med symboler som spritts över världen av den amerikanska kulturindustrin.

I text efter text får man också belägg för hur många samtida konflikter som går att foga in i ett övergripande mönster. Nämligen där "kultur" i vid mening är ett sätt att definiera den egna gruppen gentemot andra - och där det saknas metoder och institutioner för att låta erfarenheter mötas och blandas. Där det saknas en de tusen buddhornas grotta.

Ett namn dyker upp i så gott som varannan text: Samuel P Huntington, den amerikanske statsvetare som 1996 gav ut essän "Civilisationernas kamp. Mot en ny världsordning" (på svenska förra året). Huntington tecknar bilden av en värld där olika "civilisationer" (den västliga, den muslimska, den kinesiska, indiska och så vidare, allt som allt sju eller åtta) står mot varandra i en kamp om herravälde och tolkningsföreträde. Efter kalla krigets slut har världen åter brutits upp i sina kulturella kontinentalplattor, och "kriget mot terrorismen" bör enligt honom förstås ur ett sådant perspektiv. Huntington har utsatts för massiv, vetenskaplig kritik, men hålls ändå högt av amerikanska neokonservativa. Det märkliga i hans resonemang är att begrepp som "civilisationer" eller "kulturer" är så statiska. De "finns", låter sig sällan blandas och man måste sluta upp bakom "sin" civilisation.

Den andre, ständigt närvarande tänkaren är Manuel Castells, författare till trebandsverket "Informationsåldern" - och ett av hans begrepp som återkommer är "identity politics", identitetspolitik.

Identitet och kultur är begrepp som ingår i spelet om makt och ekonomiska resurser. Men, menar flera av forskarna, kulturen är därför den plats och det medel vi har för att lösa den sortens konflikter.

Sprickan mellan islam och väst behandlas bland annat av den tysk-syriske sociologen Bassam Tibi. Han ger till en början Huntington lite rätt: en kärna i den radikala islamismen är att man uppfattar sig som en separat "civilisation", vars principer är oförenliga med andras, och att man därför måste "segra" eller "gå under". Som Tibi skriver är just idén om en "inkompatibel" islam en allvarlig spricka inom islam själv - för å andra sidan är islams styrka också idéer om universalism. Han skriver: "när jag arbetar i Senegal eller Indonesien behandlas jag inte som utlänning, utan som en broder i islam. I Tyskland, där jag bott i fyrtio år, är jag däremot en 'utlänning'." Den stora motsättningen mellan "väst" och "islam" handlar i hög grad om vilken sorts universalism som skall gälla. Om var man släpps in.

Vad vi ser i världen i dag, skriver Tibi, är inte historiens slut utan historiens återkomst. Över hela världen sätts "historia" som förklaring till den egna identiteten - tänk på det när ni ser på teveserien "Svenska slag". Och vägen till att dekonstruera myter går inte genom mindre historiekunskap, utan genom mer.

En nyckel till identitetspolitiken får man också i texter av den brittiske supersossen Anthony Giddens (ständigt denne Giddens!) och den amerikanska statsvetaren Beverly Crawford. Globalisering står för integrering, för sammanväxande. Men samtidigt har en alltmer globaliserad värld kommit att präglas av "kulturella" strider. Av de 36 krig som pågick i världen år 2003 var Irakinvasionen det enda kriget mellan nationer - de andra var "etniska", "religiösa" eller "befrielse"-krig inom nationer.

Giddens och Crawford menar att den ekonomiska avreglering som för många är samma sak som "globalisering" slår ut precis de politiska institutioner som fördelar välstånd mellan olika grupper. Det har blivit svårare att fördela skatter, att skapa sammanhållna pensions- och utbildningssystem. Utjämningen, instrumenten för jämlikhet, är vad den liberala globaliseringen förstör först. Vilket skapar verkliga eller inbillade motsättningar mellan grupper som nu inte längre har ett samhälle gemensamt, utan en "identitet". Det öppnar spelrum för vad Crawford kallar "kulturella entreprenörer" som Milosevic eller diverse radikala islamister, som ser sammanbrottet eller det inställda bygget av välfärdsinstitutioner som ett tillfälle att gripa makt.

Kulturen är nyckeln och problemet. Men det samhällsskikt som brukar uppfatta sig som kulturbärande, i vid mening medelklassen och då särskilt dess bredare, lägre bas, har sin trygghet hårt knuten till nationalstaten. I väst är det de som uppfattar globaliseringen som hotande och ser sin ekonomiska plattform upplösas av ett internationellt kapital.

Här finns en svart ironi: den kultur som är den växlingsstation där man kan foga samman sin egen bakgrund och sina egna erfarenheter med andras - dess institutioner monteras ned just av den ekonomiska globalisering som den skulle kunna underlätta.

Det inspirerande med en bok av det här slaget är att man tycker sig betrakta en glatt visslande Sisyfos. Läget är svårt, stora sjok av kunskap fattas, men kunskap är vad som behövs, kunskap är lösningen. Så vi baxar på. I förlängningen hägrar det ögonblick då man fått stenen över kanten, och som 1848 beskrevs av den Marx många av författarna verkar ha lämnat bakom sig:

"Allt fast och beständigt förflyktigas, allt heligt profaneras, och människorna blir slutligen tvungna att betrakta sin levnadsställning och sina ömsesidiga förbindelser med nyktra ögon."

"The Cultures and Globalization Series 1: Conflicts and Tensions"
Red. Helmut K Anheier och Yudhishthir Raj Isar
Sage Publications

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

"Identitet"och "kultur"  ingår i spelet om makt och resurser. Men kulturen är därför det medel vi har för att lösa den sortens konflikter.