"Papperstidningar suger" 

- om kokta tallar, bits och publicistik


En kortare version publicerad i Dagens Nyheter, 29.06.00

 

 

 

”Dagstidningar suger, även om de finns på nätet.” Så löd rubriken till en giftig artikel i WIRED våren1994, av den alltid lika kaxige skribenten Jon Katz. Jag minns att jag läste den med stor entusiasm.

Det senaste årets utveckling på IT-området har varit intressant att följa, främst för dem som inte har haft stora ekonomiska intressen att försvara. Det mest fascinerande är kanske att se hur de scenarion som tidigare legat till grund för stora satsningar visat sig leda fel. Jag tror att de flesta seriösa bedömare borde vara överens om att själva tekniken ännu står för en stor potential, samhälleligt och ekonomiskt, med att de förväntningar, inte minst från näringslivet, som ställts på tekniken visat sig leda fel.

                      Varningssignalerna har hela tiden funnits där. Redan 1995 skrev WIRED om den begynnande katastrofen inom vad som kallades ”Interaktiv TV”, i en artikel med den mycket talande rubriken People Are Supposed to Pay for This stuff? ” (3.07). Artikelförfattaren, Evan I. Schwartz, gick igenom det utbud av shopping och ”spel online” som just då beskrevs som framtiden på mediaområdet. Det intressanta är att den teknik han beskriver som ”möjlig” för sex år sedan idag har blivit standard, med Internetaccess över kabel-TV-näten och ADSL-uppkopplingar, liknande den jag själv har. På det tekniska området har ”Profetiorna” slagit in. När det gäller hur tekniken används har det inte blivit en siffra rätt.

                      Ändå känner vi igen det som erbjöds deltagarna i det stora experimentet med ”Interaktiv TV” i Orlando, Florida, USA, så tidigt som år 1994. När tittarna slog på sin TV, som navigerades via fjärrkontrollen, möttes de av fyra valmöjligheter i form av klickbara ikoner: ”Underhållning”, ”Utbildning och livsstil”, ”Barnhörnan” och ”Shopping”. Det var detta som var ”framtiden”.

                      ”Interaktiv TV” blev ingen stor sak. Idag lever det vidare som en möjlig uppkoppling via Satellit-TV och kabelbolag, helt enkelt en sämre variant av vanlig internetaccess. Men som illustration till ett felaktigt tänkande från media- och telebolagens sida fungerar det utmärkt. Tekniken är livskraftig och visar sig utvecklingsbar. ”Innehållet” är skit och väcker inget intresse. Här finns den paradox som präglar mycket av affärstänkandet på området, och som vi ska fördjupa oss i: denna längtan att hälla allting i hinkar. En röd, en blå, en gul.  Det hela ser ut som det Tomas DiLeva kallat för ”vuxendagis”. Svårigheten för de stora företagens sida att betrakta sina kunder som något annat än förvuxna barn.

                       Inte minst på mediaområdet har profetfaktorn varit hög.  Det är inte mer än en fem-sex år sedan som stora konsultföretag som t ex Kairos Future påstod att marknaden för papperstidningar skulle vara död och borta inom en tioårsperiod.  Tänkandet tycktes mycket enkelt och logiskt: man kan få samma sak via skärmen som på paper, fast enklare och snabbare: alltså borde det ena försvinna och det andra växa till. Punkt slut. Det är bara det att världen inte fungerar som en overheadbild.  Idag står delar av papperstidningsmarknaden starkare än för fem år sedan, något som säkerligen förvånat inte minst somliga tidningsägare, som under tiden ägnat sig åt intressanta felsatsningar på det digitala området. Det fanns alltså anledning att läsa om Jon Katz sex år gamla artikel, publicerad just när Sverige yrvaket upptäckte något som hette Internet, som visar sig i vissa avsnitt vara lika tänkvärd som när den skrevs.

Katz intar en mer seriös hållning. Rollen som snabbaste nyhetsförmedlare förlorade tidningen redan vid förra sekelskiftet, skriver han. Men mediet har andra, speciella kännetecken: ”den nya mediaexplosionen behöver inte eliminera den tryckta journalistikens grundläggande syften. … ju mer komplicerad tekniken blir, ju fler nya mediakanaler som tillkommer, desto mer behöver vi dagstidningens grundläggande funktioner: som grindvakter och fördjupningspunkter, diskussionsledare när det gäller politik och offentliga frågor… alla kan inte tala med alla hela tiden. Det behövs tydliga röster som säger mot... Vi behöver objektiva, om än mindre arroganta faktafinnare och opinionsmakare, som kan guida oss genom alla de politiska, sociala och kulturella frågor som berör oss men som vi kan behöva hjälp att tolka.”

Aningen högstämt, kanske: men en rätt god sammanfattning av det publicistiska uppdrag vars främste bärare dagstidningen varit. Man kan notera att Katz väver samman två olika uppdrag: dels det nyhetsrefererande, ”faktafinnande” och dels det uttolkande – ”guida genom politiska, sociala och kulturella frågor”. Dessa två särskilda, men ofta överlappande uppgifter, är vad vi förknippar med ”pressen”.

Katz har ett viktigt tillägg. I en mediesituation präglad av digital kommunikation ställs det särskilda krav på tidningarna, vare sig de föreligger på papper eller på skärm:

”Vad som fordras är någonting som hamnar mycket nära den goda dagstidningen, men med en delvis annorlunda ideologi och etik: ett medium som skänker sina läsare nästan lika stor makt som sina reportrar och redaktörer. Ett medium som inte fruktar vilda diskussioner, starka känslor och oblyga åsikter.”

Katz artikel skrevs för sex år sedan. Ingen tror längre på dagspressens snara död. Varenda tidning med självaktning har lanserat projekt som skall möta vad man uppfattat som konkurrens från ett nytt medium – webben. Men, tvingas man konstatera: få av dessa antar den utmaning om fördjupning av det publicistiska uppdraget som Katz och många med honom menade var Nätets största gåva till tidningen. Utvecklingen går, förutom några glädjande undantag, i rakt motsatt riktning – mot likriktning, utslätning och maktkoncentration. Och man framhåller ofta den digitala revolutionen som förklaring.

Hur går då detta ihop?

Den som följt med i diskussionen har kunnat se hur ett antal scenarion för medias och Internets framtid slagit igenom, ofta utan att stå på saklig grund. Istället har vissa utvecklingsvägar lanserats av mediakonsulter och proffstyckare och tagits för givna eftersom ”alla andra tycker så” – ända in i styrelserummen.

Det stora problemet kommer när vi närmar oss det som bygger på senaste årens verkliga innebegrepp – ”content”, innehåll. ”Contentscenariot” ligger bakom de stora fusionerna mellan teknikföretag, Internetleverantörer och mediakoncerner  – AOL/TimeWarner är väl det tydligaste exemplet. Sony/Columbia ett annat. Vad man strävar efter är en från ax till kaka-struktur, där man äger tekniken och distributionsapparaten – och även producerar ”content”. Den moderna mediakoncernen är en stor pipeline som förgrenas åt olika håll, TV, Nätet, böcker, tidningar och skivor (eller ljudfiler) – och där ”content”flödet kanaliseras efter behov, genom en enkel vridning av kranen. ”Content is King”, har slagordet hetat. Honungen som bina vill åt och måste betala för. Drömmen är det digitala innehållet som kan spridas i en mångfald av medier – typexemplet är storfilmen som distribueras till bion, TV:n, datorn – eller det medium som blivit resultatet när de alla vuxit ihop.

Det som är problemet med denna modell är att det i slutändan drabbar just det som var huvudsaken: innehållet, som måste strömlinjeformas för att löpa motståndsfritt i mediakoncernens stora rörpostsystem. Ur ett sådant konsultkolporterat perspektiv framstår en publicistisk tradition knappast som en tillgång.

Här finns en stor paradox. Vad Katz och andra insatta IT-kritiker ser som den stora fördelen med Nätet är den mångfald det gör möjlig, eller till och med ofrånkomlig. Vad de stora mediakoncernerna ser är en lönsam möjlighet till likriktning – som också denna betraktas som ofrånkomlig. Vem har då rätt?

 Vad ”content-scenariot” säger om dagspressen är följande. Snarare än att vara en ”tidning” eller ett ”program” (DN, Aktuellt), skulle logotyp och allmän trovärdighet (”cred”) vara ett varumärke (”brand name”) oberoende av mediaformen. Det är i ett längre perspektiv inte intressant att vara en ”tidning”, utan – och här kommer ännu ett ”buzz-word” som somliga fortfarande tror på    en ”portal”, dvs en port ut mot Internet som ett stort antal besökare väljer till startpunkt. Att de flesta tidningar lagt ned stora resurser på en sådan modell bottnar i ekonomiska realiteter. Det är ingen hemlighet att man känner oro över hur kännbara annonsintäkter försvinner till TV och, inte minst, till Webben. En del av lösningen skulle vara en aktiv webbnärvaro.

Men ”portalscenariot” har stora brister, och få insatta inom branschen tror att sådana startsidor är framtidens modell. Nätet är alltför förgrenat, erbjuder alltför stora valmöjligheter för att allt vanare användare skulle känna behov av en särskild startsida och de länkar man där erbjuds. Och att få folk att betala prenumeration för en nättidning är det få utom Wall Street Journal som lyckats med.

Nu kommer rätt förödande kritik också mot ”Content-scenariot”. Exempelvis i skriften ”Content is not King”, av den ansedde forskaren Andrew Odlyzko, verksam vid AT&T Labs. Han pekar t ex på hur även telefonen från början av de flesta betraktades som ett massmedium, där man skulle sända nyheter och musik över telenätet – och hur den verkliga lönsamheten för telebolagen till sist blev privattrafik. Och, säger Odlyzko: historiskt sett har inget medium någonsin ersatt ett annat. Videon dödade inte biografen. TV:n slog inte ihjäl radion. I sin långa och noggranna genomgång visar Odlyzko hur lejonparten av de intäkter man kan göra på Nätet i slutändan kommer att ha litet med ”content-distribution” att göra. Allt tyder på att de stora pengarna även i framtiden kommer från ”point-to-point-communication”, alltså snarare genom att erbjuda nätaccess, e-post och modern IP-telefoni. Problemet är att ”Content-scenariot” har så stort inflytande på utbyggnaden av bredband i västvärlden att det kan fördröja utvecklingen. Mycket pengar satsas på ”asymmetrisk access”, där man räknar med att mycket information (filmer etc) skall strömma till kunden, och en mindre mängd från kunden och ut på nätet. Man bygger för en ny sorts TV, inte för en ny sorts masskommunikation – medan en symmetrisk access förmodligen är vad som efterfrågas på sikt (”skicka videosnuttar till farmor”). Odlyzko var en av de första att peka på så kallad P2P-teknik som framtidens tillväxtzon, alltså en teknik av samma slag som Napster, där ”peers” (jämlikar) byter information med varandra, utom de stora mediakanalernas räckhåll. Hela denna sektor är i stark tillväxt, inte minst sedan de stora IT-satsningarnas fall hösten 00.

Om nu  olika trendscenarion pyser ihop som ballonger i sommarhettan - var skall man då finna den troliga framtiden för dagstidningen?

Man skulle ju kunna börja genom att se efter hur dagens läsare faktiskt förhåller sig till nyheter och tidningar på nätet.

Intressant nog ligger inte papperstidningen i sotsäng. Tendensen i USA tycks tvärtom vara en större efterfrågan på rikstäckande dagstidningar, och såväl NY Times som LA Times uppvisar en sådan utveckling.  Tidning efter tidning har, inte minst i Sverige, strävat efter att ”nischa” sig, hitta en ”specifik” publik, inte minst för att kunna spetsa sn roll som annonsmarknad: dessa människor läser vår tidning, dessa människor använder denna tvål och köper saker som kostar så och så mycket. Den strategin ser i nuläget ut som en återvändsgränd. Exemplet är här Svenska Dagbladet, som i det längsta strävat efter att nischa sig som en tidning för en välutbildad och borgerlig innerstadskategori av läsare. Intressant nog har läsandet av morgontidningar istället tilltagit i t ex Stockholms förorter, enligt samma mönster som präglat tillväxten hos L A Times, som idag har blivit till en Kaliforniens ”rikstidning”. Bredd och kvalitet eftersträvas samtidigt, av stora men svårdefinierade grupper. Det stämmer mycket illa mot ”contentscenariot”. Och vad säger det då om Nätets utveckling?

Den hittills bästa sammanfattningen av svenska nyhetsmediers utveckling på webben är författad av Mikael Liljeström: ”Nya vägar för Nyheter”. Liljeström konstaterar att Sverige är det land som har den största spridningen av Internetanvändning: och här uppger 42 procent av användarna att ”nyheter” är något de aktivt söker på Nätet. Av de tidningar som finns tillgängliga på webben är det Aftonbladet och Dagens Nyheter som växer snabbast, räknat i antalet besökare. Aftonbladet är veteranen, som redan 1994 började publicera hela tidningen i en nätutgåva – som idag har över en miljon besökare per månad. Aftonbladet.se skapar också goda annonsintäkter. Bland de intressanta uppstickarna kan man i Liljeströms rapport  lägga märke till  den sedan dess sorgligt avsomnade 24timmar, som tog sin början i Örebro. Den var intressant som en av de digitala ”dagstidningar” som inte hade en storasyster på papper, men däremot prägel av lokal”tidning”. I Örebro har Nerikes Allehanda en klar monopolställning. Att större mångfald är efterfrågad märks – i Liljeströms rapport låg 24timmar på elfte plats vad gällde antal besökare, omgiven av långt mer etablerade drakar.

24timmar gick i graven i februari 01, förmodligen av samma skäl som ett antal kommersiella satsningar på Nätet misslyckats: en alltför snabb etablering på alltför stort område, ett problem som går tillbaka på en i grunden felaktig finansieringsmodell. Genom att finnas ”överallt” (vad nu det betyder i en digital värld) skulle man också vara intressant på annonsmarknaden, vilket i sin tur skulle locka riskkapitalinvesterare att finansiera uppbyggnaden. Här föll 24timmar i samma fälla där många nya satsningar på mediaområdet ramlat: mediala uppbyggnader tar längre tid än andra sorters ”varor”. I dagens företagsekonomsika modell är det ingen skillnad på olika ”varumärken”, vare sig man säljer en tvål, en tidning eller en bil är det samma strategi som gäller. Det betyder inte att man kan framställa en tvål eller en bil på samma sätt, vilket är ett intressant felslut. Mediala verksamheter kan vara mycket lönsamma, men arbetar med en annan tidsskala än många nadra ”produkter”. Den företagsekonomiska modellen osynliggör varans egenart.

Men den slutsats man kan dra  av 24timmars snabba uppgång och fall är att Nätanvändarna inte nöjer sig med snabba TT-telegram. Träffmönstret siktar in sig på de tidningssajter som har hög journalistisk trovärdighet (”cred”) – men som också erbjuder viss fördjupning, kultur- och nöjesmaterial. Det Katz kallade för ”guider” eller ”tolkar”. Liksom på de sajter som erbjuder en annan vinkel på nyheterna än den dominerande papperstidningen på orten – exemplet 24timmar.  Som Liljeström skriver: ”Det kommer alltså i längden inte vara kommunikationskanalen, utan avsändaren, som bestämmer i vilken mån läsarna ska ha tilltro till budskapet.” Vad som visar sig vara efterfrågat är helt enkelt publicistik. Det som varit kärnan i dagspressen de senaste hundra åren.

Den trenden är inte förbehållen Sverige. Den verkliga uppstickaren bland nättidningarna har under de senaste åren varit den amerikanska Salonmagazine.com, som startades som ren nätpublikation utan pappersutgåva. Det som kännetecknat Salon har hela tiden varit obekväm och mångsidig journalistik och en stark betoning på kulturmaterial. Så var det Salon som skrev om vad traditionella, amerikanska nyhetsmedier inte vågade eller kunde gräva upp: att mycket av moralkampanjen mot Clinton finansierades direkt av miljardären Scaife och ett antal stiftelser han satt upp – som dessutom ägnade sig och skatteflykt och pengatvätt. I andra medier relaterade man mest telefonsamtal om cigarrer som Scaifes privatdetektiver ”läckte” till utvalda reportrar.

Slutsatsen blir enkel: vad som efterfrågas på Nätet är inte olikt det som gjorde de stora tidningarna stora. Den som vill erövra Nätets annonsmarknad gör klokt i att vårda sin publicistiska tradition, på papper eller ej, vilka sirensånger om portaler och content en eller annan överbetald konsult än kan haspla ur sig. Trovärdighet, i betydelsen mångfald, tydlighet och brist på rädsla för tydliga åsikter är vad som gäller. Katz recept håller. Cred rules, som Lars Johan Hierta sade. Eller om det nu var Torgny Segerstedt.